Výšku úhrad za poskytnutie komplexných sociálnych služieb v našom zariadení upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 9/2020 o poskytovaní sociálnych služieb.

V zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby sa mesačná výška úhrady pohybuje v rozpätí od 396,18 Eur do 502,82 Eur . Je priamo závislá od počtu klientov umiestnených v jednej obytnej miestnosti a od druhu poskytovanej stravy. Úhrada sa platí za príslušný kalendárny mesiac do konca kalendárneho mesiaca, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Výška úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu v domácnosti klienta je 2,00 Eur/ 1 hod. poskytnutej služby.