Postup pri podávaní žiadosti do nášho zariadenia

Dňa 1.1.2009 vošiel do platnosti zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. So sebou priniesol okrem iného i zmeny v postupe pri prijímaní do zariadení sociálnych služieb, čo sa samozrejme týka aj nášho zariadenia.

Sociálne služby v Patria – Domov dôchodcov v Galante poskytuje 88 zamestnancov, všetci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon svojej funkcie.

Postup pri podávaní žiadosti o umiestnenie do zariadenia pre seniorov:

1. Je nutné, aby občan požiadal o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade v mieste trvalého bydliska občana, t.j. o vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Tlačivá občanovi poskytne priamo príslušný miestny úrad.

 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu: Stiahnuť
 • Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu: Stiahnuť

 • 2. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré občanovi vydá príslušný mestský alebo obecný úrad podľa miesta trvalého pobytu občana, je potrebné doručiť na adresu nášho zariadenia spolu so žiadosťou obce a vyplnenou <>bžiadosťou o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Tlačivo si môžete stiahnuť tu:

 • Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby: Stiahnuť
 • 3. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je potrebné doložiť ďalšie vyplnené tlačivá, resp. doklady:

 • Vyhlásenie o majetku (podpis musí byť overený matrikou alebo notárom): Stiahnuť
 • fotokópiu rozhodnutia o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne a potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok
 • Nástup do zariadenia

  V deň nástupu si občan prinesie so sebou:

 • osobné doklady (platný občiansky preukaz)
 • preukaz poistenca
 • výsledky kultivačných vyšetrení (z hrdla, rekta) a popis RTG snímku (nie starší ako 2 mesiace)
 • v prípade záujmu o zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom praktického lekára, ktorý ambuluje priamo v našom zariadení aj zdravotnú dokumentáciu, vrátane potvrdenia o odhlásení od svojho predchádzajúceho praktického lekára pre dospelých
 • ošatenie, spodné prádlo v dostatočnom množstve, hygienické potreby

 • Výšku úhrad za poskytnutie komplexných sociálnych služieb v našom zariadení upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 9/2020 o poskytovaní sociálnych služieb.

  V zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby sa mesačná výška úhrady pohybuje v rozpätí od 396,18 Eur do 502,82 Eur . Je priamo závislá od počtu klientov umiestnených v jednej obytnej miestnosti a od druhu poskytovanej stravy. Úhrada sa platí za príslušný kalendárny mesiac do konca kalendárneho mesiaca, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

  Výška úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu v domácnosti klienta je 2,00 Eur/ 1 hod. poskytnutej služby.