Služby

Patria – Domov dôchodcov v Galante poskytuje podľa zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov rôzne druhy sociálnych služieb. Hlavnou činnosťou je poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov.

Sociálne služby v Patria – Domov dôchodcov v Galante poskytuje 88 zamestnancov, všetci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon svojej funkcie.

Zariadenie pre seniorov

V zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa zákona alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Kapacita zariadenia: 160 lôžok.

V zariadení pre seniorov sa poskytujú odborné, obslužné a iné činnosti. Úhrada za tieto služby je stanovená VZN Mesta Galanta č. 43/2009 v znení neskorších predpisov.V rámci odborných činností sa poskytuje najmä: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia.

Ošetrovateľská starostlivosť

je poskytovaná nepretržitou službou. Zdravotnícka starostlivosť je zabezpečovaná zdravotníckym zariadením a ošetrujúcim lekárom, ktorý ambuluje priamo v zariadení. Zariadenie má zariadenú ambulanciu, na odborné vyšetrenie sú klienti zariadenia sprevádzaní zdravotníckym personálom. Zdravotnícke úkony, ktoré nariadi lekár sú poskytované službou ADOS.

Ubytovanie

V pavilóne A sa nachádzajú jedno- a dvojlôžkové obytné jednotky s kuchynkou pre mobilných klientov. V pavilóne C sú jedno-, dvoj- a trojlôžkové obytné jednotky pre prevažne imobilných a ťažko mobilných klientov. Zariadené sú základným bytovým vybavením najmä polohovacie postele, skrine, komody, stoly, stoličky alebo kreslá. V každej obytnej jednotke je hygienické zariadenie – sprchovací kút alebo vaňa a WC.

Stravovanie

Zariadenie disponuje vlastnou kuchyňou, kde sa pripravuje celodenná strava v rozsahu raňajky, obed, večera, pri diabetickej strave II. večera. Varia sa 3 druhy diét: racionálna, šetriaca a diabetická. Diétna strava podáva sa na základe odporúčania lekára. Klienti sú obslúžení žiakmi Združenej školy obchodu a služieb v rámci praktického výcviku, resp. zdravotníckym personálom.

Voľnočasové aktivity

sú organizované podľa záujmu klientov. Pravidelne sa uskutočňujú krúžky – šikovných rúk, spevácky, spoločenské hry a pod. Klienti majú možnosť zapojiť sa do kultúrno-spoločenských akcií ako napr. zábavy, súťaž vo varení kotlíkového gulášu, výlety, prechádzky do blízkeho okolia - aj ťažko mobilní občania za asistencie personálu, športovo-zábavné hry a pod.

Bohoslužby

v zariadení pravidelne slúži farár, ktorý je klientom zariadenia. Veriaci klienti majú možnosť denne sa zúčastňovať omší alebo spoločných modlitieb, sú svätené všetky cirkevné sviatky. Pred veľkými sviatkami ako Veľká noc, Vianoce sú organizované spovede aj pre imobilných a ťažko mobilných klientov v ich obytných jednotkách.

Budova

Zariadenie sa nachádza na Sídlisku Sever. Má dva štvorpodlažné pavilóny označované ako A a C spojené prízemnou spojovacou chodbou (pavilón B). Pod časťou pavilónu C sa nachádza suterén. Obidva pavilóny sú vybavené dvoma výťahmi: malý pre 4 osoby, veľký pre 6 osôb.

Administratívne služby

sú poskytované klientom podľa ich požiadaviek.

Upratovanie, pranie, žehlenie

Starostlivosť o osobné prádlo je zabezpečované vlastnou práčovňou a postelné prádlo externou práčovňou.

Zariadenie opatrovateľskej služby

Poskytuje sociálne služby na dobu určitú pre občanov mesta Galanta. Ďalšie poskytnuté služby (stravovanie, bývanie, upratovanie, pranie a žehlenie šatstva a bielizne, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby) sú totožné so sociálnymi službami poskytovanými v zariadení pre seniorov.

Kapacita: 4 lôžka.

Opatrovateľská služba

Služba sa poskytuje občanom mesta Galanta v ich byte. Počet klientov je závislý od záujmu a potrieb občanov odkázaných na túto formu sociálnych služieb.

Odľahčovacia služba

Je sociálna služba určená občanom mesta Galanta, ktorí opatrujú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Jej cieľom je nevyhnutný odpočinok, na účel udržania jej fyzického a duševného zdravia. Poskytuje sa formou pobytovej služby v zariadení alebo opatrovateľskej služby v domácnosti. Môže sa poskytovať maximálne 30 kalendárnych dní v roku.

Sociálna služba na podporu rodiny s deťmi

Sociálna služba na podporu rodiny s deťmi, pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, poskytuje sa v domácnosti prijímateľa sociálnej služby výlučne na území mesta Galanta.

Chcem sa pripojiť, ako postupovať:


1. Podmienky prijatia

Dňa 1.1.2009 vošiel do platnosti zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Bližšie info nájdete TU.

2. Postup pri podávaní žiadosti

Postup pri podávaní žiadosti o umiestnenie do zariadenia pre seniorov -> je nutné, aby občan vyplnil tlačivá, ktore nájdete TU.

3. Nástup do zariadenia

V deň nástupu si občan prinesie so sebou osobné doklady, preukaz poistenca, výsledky z vyšetrení, ošatenie, spodné prádlo, hygienické potreby. Viac informácií nájdete TU.