Výšku úhrad za poskytnutie komplexných sociálnych služieb v našom zariadení upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 43/2009 o poskytovaní sociálnych služieb prostredníctvom Patria – Domov dôchodcov v Galante, v znení VZN mesta Galanta č. 50/2009, č. 51/2010, č. 4/2011, 5/2012.

V zariadení pre seniorov sa výška úhrady pohybuje v rozpätí od 282,10 Eur do 347,82 Eur. Je priamo závislá od počtu klientov umiestnených v jednej obytnej miestnosti, od rozsahu stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a od druhu poskytovanej stravy. Úhrada sa platí za príslušný kalendárny mesiac do konca kalendárneho mesiaca, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Výška úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu je na 1 hodinu/1,5 Eur.