Dňa 1.1.2009 vošiel do platnosti zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. So sebou priniesol okrem iného i zmeny v postupe pri prijímaní do zariadení sociálnych služieb, čo sa samozrejme týka aj nášho zariadenia.

Sociálne služby v Patria – Domov dôchodcov v Galante poskytuje 88 zamestnancov, všetci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon svojej funkcie.

Postup pri podávaní žiadosti o umiestnenie do zariadenia pre seniorov:

1. Je nutné, aby občan požiadal o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade v mieste trvalého bydliska občana, t.j. o vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Tlačivá občanovi poskytne priamo príslušný miestny úrad.

  • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu: Stiahnuť
  • Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu: Stiahnuť

  • 2. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré občanovi vydá príslušný mestský alebo obecný úrad podľa miesta trvalého pobytu občana, je potrebné doručiť na adresu nášho zariadenia spolu so žiadosťou obce a vyplnenou <>bžiadosťou o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Tlačivo si môžete stiahnuť tu:

  • Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby: Stiahnuť
  • 3. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je potrebné doložiť ďalšie vyplnené tlačivá, resp. doklady:

  • Vyhlásenie o majetku (podpis musí byť overený matrikou alebo notárom): Stiahnuť
  • fotokópiu rozhodnutia o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne a potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok