Číslo Zverejnené dňa Predmet Oznam Prezrieť
15/2020 18.12.2020 Oznam o možnosti opustenia zariadenia Touto cestou Vás žiadame, že plánované opustenie klientov zariadenia počas vianočných a novoročných sviatkov treba záväzne oznámiť do 21.12.2020 do 12.00 hod. zamestnancom sociálneho úseku alebo ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku.     detail
14/2020 11.12.2020 Vianočný oznam     detail
13/2020 23.11.2020 Oznam o zabezpečení osobných potrieb klientov počas sprísnených opatrení v snahe zabrániť šíreniu ochorenia COVID - 19 Oznamujeme klientom a rodinným príslušníkom klientov, že v snahe zabrániť šíreniu ochorenia COVID - 19 sa počnúc dňom 23.11.2020 až do odvolania nepovoľuje preberanie osobných vecí od príbuzných.     detail
12/2020 12.10.2020 Oznam o zrušení návštev Oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 12.10.2020 v zmysle opatrenia RUVZ so sídlom v Galante č .AA/2020/01616/006973Hl sú zakázané návštevy vo všetkých priestoroch Patria - DD v Galante.     detail
11/2020 06.10.2020 Oznam o podmienkach návštevy s účinnosťou od 08.10.2020 Oznamujeme rodinným príslušníkom našich klientov, že s účinnosťou od 08.10.2020 sú povolené návštevy u mobilných klientov za podmienok uvedených v prílohe tohto oznamu.     detail
10/2020 31.08.2020 Oznámenie o zákaze návštev Oznamujeme Vám, že počnúc dňom 1.9.2020 až do odvolania budú v našom zariadení zakázané návštevy v zmysle odporučenia praktickej lekárky zariadenia, Mudr. K. Zsidrovej, v rámci preventívnych opatrení prijatých proti šíreniu nákazy spôsobenej koronavírusom. Za účelom komunikácie rodinných príslušníkov s klientmi môžete využívať tel. 0911 628 189 denne od 14.00 - 19.00 hod.     detail
9/2020 19.06.2020 Oznámenie o uvoľňovaní opatrení v súvislosti s návštevami klientov Oznamujeme Vám, že počnúc dňom 22.6.2020 budú návštevy klientov umožnené v širšom rozsahu pri dodržaní podmienok uvedených v prílohe tohto oznamu     detail
8/2020 05.06.2020 Oznámenie o povolení návštev Oznamujeme Vám, že v zmysle uvoľňovania opatrení v sociálnych službách, povoľujeme návštevy klientov počnúc dňom 08.06.2020 pri dodržaní podmienok uvedených v prílohe tohto oznamu     detail
6/2020 07.05.2020 Komunikácia s klientmi Oznamujeme rodinným príslušníkom našich klientov, že od 08.05.2020 sa povoľuje prijímať klientom zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby Patria - DD v Galante prostredníctvom zamestnankýň informačnej služby (vrátnica) veci osobnej potreby, trvanlivé potraviny, ovocie, zeleninu.     detail
7/2020 07.05.2020 Krízový plán Krízový plán - Patria Domov dôchodcov v Galante     detail
5/2020 24.03.2020 Zostatky starobných dôchodkov Oznamujeme príbuzným klientov, že v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu nebudeme zostatky starobných dôchodkov vyplácať v hotovosti, ale sa pripíšu na depozitný účet klienta. V prípade Vašej požiadavky o ich vyplatenie prosíme zaslať žiadosť s uvedením čísla účtu v tvare IBAN na e mail : oriskova@patriaddgalanta.sk.     detail
4/2020 13.03.2020 Komunikácia s klientmi Oznamujeme rodinným príslušníkom našich klientov, že zariadenie priebežne sleduje informácie, sme v spojení s RUVZ, MZ SR, MPSVaR SR a zaviedli sme odporúčané opatrenia kompetentných orgánov. Zriadili sme telefónnu linku za účelom komunikácie klientov s rodinnými príslušníkmi: 0911 628 189. Volať môžete každý deň od 14.00 do 19.00 hod.     detail
3/2020 13.03.2020 Informácie, platby V zmysle prijatých opatrení Vás žiadame, aby ste svoje záležitosti so zariadením riešili elektronicky - info@patriaddgalanta.sk, príp. telefonicky - 031/7822117 a pri platbách za klientov uprednostnili bezhotovostnú formu - IBAN: SK64 0200 0000 0016 3520 6656 - do poznámky uviesť meno klienta.     detail
2/2020 06.03.2020 Oznámenie o zákaze návštev Oznamujeme Vám, že z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkových ochorení a v súlade s opatreniami prijatými Ústredným krízovým štábom SR sú v zariadení zakázané návštevy až do odvolania     detail
1/2020 21.02.2020 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za r. 2019 štrukturovane V zmysle §72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách zverejňujeme priemerné ekonomicky oprávnené náklady za r. 2019     detail